Obchodné podmienky

1. Ako si objednávate hudbu na našej stránke

Po kliknutí na titul sa dostanete na stránku, kde vedľa obalu si môžete zvoliť: Kúpiť CD alebo Stiahnuť MP3. Po kliknutí na jedno z nich sa dostanete do nákupného košíka, kde už vidíte stav vašej objednávky. Ak chcete objednávku zrušiť, kliknete na X napravo od názvu objednaného tovaru. Ten sa vám odpíše z nákupného košíka. Ak ste objednávku odoslali, príp. zaplatili a svoje rozhodnutie kúpiť tovar ste zmenili, napíšte ihneď na adresu stefan@vivamusica.sk. Peniaze za zaplatený, ale neodoslaný tovar vám obratom vrátime na účet, z ktorého prišli.

 

V našom obchode môžete platiť nasledovne:

Platobnou kartou - CardPay (Platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron alebo MasterCard. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou).
Platobnou kartou – GoPay (akceptuje platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

 

 

2. Ceny tovaru

Cena za CD je pri lisovaných tituloch uvedená ako cena CD a pri MP3 ako cena MP3 pri každom titule. Poštovné a balné je pre Slovenskú republiku je 0,- €, pre Českú republiku 3,- € a pre ostatné krajiny Európskej únie 6,- €. Viva Musica! records nezasiela tovar do krajín mimo EÚ.

 

 

3. Potvrdenie objednávky

Po odoslaní a zaplatení objednávky dostanete automatický e-mail s potvrdením objednávky. Stáva sa, že uvedený e-mail zákazník nedostane z rôznych dôvodov (zle uvedená mailová adresa, preplnený priečinok). Prosím, ozvite sa nám hneď na stefan@vivamusica.sk, ak ste ho nedostali.

 

 

4. Termín dodania

Dodacia lehota sa pohybuje od 1 do 4 pracovných dní od prijatia objednávky. O skutočnosti, že objednávka bola vybavená a odoslaná, informujeme zákazníka mailom. Ak zistíme, že tovar, ktorý ste objednali, sa medzičasom vypredal, alebo bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja, budeme vás o tom neodkladne informovať na e-mail (príp. telefón), uvedený v objednávke.

 

 

5. Spôsob dodania

Objednaný tovar (CD) zasielame poštou. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne (18 dní) a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak spolu so súvisiacimi nákladmi.
Objednaný tovar (MP3 + pdf booklet): prístup na stiahnutie odosielame hneď po obdržaní platby. Je platný 24 hodín, ak nastane akýkoľvek problém, ozvite sa na stefan@vivamusica.sk.

 

 

6. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

  • telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 na telefónnom čísle +421 904 145 999)
  • e-mailom stefan@vivamusica.sk
  • poštou

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte. Reklamácia sa vzťahuje na: preukázateľné chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. neprehrávajúce CD, poškodený alebo nekompletný booklet, prípadne rozbitý CD box/tray v nepoškodenom vrchnom obale a pod.) Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru výber tovaru zákazníkom - ak zákazník po prevzatí zásielky zistí, že identický tovar už má alebo kniha nezodpovedá jeho predstavám Postup pri reklamácii
Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu spolu s kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

 

7. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty na info@vivamusicarecords.com. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Viva Musica! agency vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.vivamusicarecords.com . Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

d. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

e. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ARCHIVÁCIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti Viva Musica! agency s.r.o. so sídlom Kľukatá 41, 821 05 Bratislava, IČO: 45 623 414 tiež ako "prevádzkovateľ“)

2. Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti Viva Musica! agency s.r.o., vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu).

3. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.